BGF IMMUNE : Relative Gene Expression (Fold Induction)

BGF สามารถเพิ่มระดับสารภูมิคุ้มกัน TNFα ได้มากกว่า Yeast Beta Glucan สูงสุดถึง 5 เท่า ที่ความเข้มข้น 10ꙡg /mL

ระดับภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะ IgA ในน้ำลายในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เพิ่มขึ้น 183%

Results

 • ทดสอบในเด็ก 8-12 ปี จำนวน 60 คน ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทาน Beta Glucan 100 mg/day และ Placebo 30 วัน
 • วัดการติดเชื้อแบคทีเรีย (Neutrophill) และการก่ออักเสบจากตัวอย่างน้ำลาย

Results

 • ทดสอบในเด็ก 8-12 ปี จำนวน 40 คน ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทาน Beta Glucan 100 mg/day และ Placebo 30 วัน
 • เก็บตัวอย่างน้ำลายเพื่อวัดระดับภูมิคุ้มกัน ได้แก่
  • IgA มีหน้าที่ : จับและกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก รวมทั้งสารก่อภูมิแพ้
  • IgG มีหน้าที่ : ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส
  • IgM มีหน้าที่ : ต่อสู้กับเชื้อโรคตัวใหม่

ทดสอบในผู้ป่วยภูมิแพ้ 21-61 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานBeta Glucan (SDG) และ Placebo(NDG)

กลุ่มที่ได้รับ Beta Glucan มีระดับ IgE รวม หรือระดับการเกิดภูมิแพ้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 225% หลังรับประทานได้ 4 สัปดาห์ และลดลง 333% ในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อเทียบกับ Placebo

จากแบบสอบถามอาการภูมิแพ้พบว่า กลุ่มที่ได้รับ Beta Glucan มีอาการภูมิแพ้ลดลงและไม่มีอาการภูมิแพ้ภายใน 2 สัปดาห์